ترجمه:

و از دعاهاى آن حضرت (ع) است در ذکر توبه و طلب آن از خداى تعالى

***
ترجمه:
اى خداوند! اى کسى که زبان گویندگان در وصف تو فروبسته است.


ترجمه:
اى کسى که امید امیدواران از تو در نگذشته.


ترجمه:
اى کسى که اجر نیکوکاران نزد تو ضایع نمى‏شود.


ترجمه:
اى کسى که عبادت‏کنندگان از خشم تو مى‏هراسند.


ترجمه:
اى کسى که پرهیزکاران از تو بیم دارند.


ترجمه:
اینک در حضور تو است بنده‏اى که دستخوش گناهان شده و عنان او بدست خطاها سپرده و شیطان بر او چیره گشته و بهانه جسته در اطاعت فرمان تو کوتاهى نموده، فریفته شده و به منهیات تو دست فرا برده.


ترجمه:
گوئى قدرت تو را ندانسته و احسان بسیار تو را نشناخته تا وقتى دیده‏ى وى گشوده گشته و راه را نگریست و ابرهاى تیره از پیش چشم او پراکنده شده و از نابینائى رهائى یافت. ستمهائى که بر خود روا داشته بود بشمرد و در مخالفت پروردگار اندیشه کرد، گناه بزرگ و مخالفت سترگ خود را دید.


ترجمه:
با امید و شرم روى به تو آورد و به آرامش دل سوى تو رغبت نمود و با یقین و آرزو آهنگ تو کرد، با دل ترسان و بى‏آلایش قصد تو نمود، چشم امیدش از غیر تو بسته و جانش از بیم غیر تو تهى مانده.


فَمَثَلَ بَیْنَ یَدَیْکَ مُتَضَرِّعاً ، وَ غَمَّضَ بَصَرَهُ إِلَى الْأَرْضِ مُتَخَشِّعاً ، وَ طَأْطَأَ رَأْسَهُ لِعِزَّتِکَ مُتَذَلِّلا ، وَ أَبَثَّکَ مِنْ سِرِّهِ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُ خُضُوعاً ، وَ عَدَّدَ مِنْ ذُنُوبِهِ مَا أَنْتَ أَحْصَى لَهَا خُشُوعاً ، وَ اسْتَغَاثَ بِکَ مِنْ عَظِیمِ مَا وَقَعَ بِهِ فِی عِلْمِکَ وَ قَبِیحِ مَا فَضَحَهُ فِی حُکْمِکَ مِنْ ذُنُوبٍ أَدْبَرَتْ لَذَّاتُهَا فََذَهَبَتْ ، وَ أَقَامَتْ تَبِعَاتُهَا فَلَزِمَتْ . [9]
ترجمه:
زارى‏کنان حضور تو ایستاده و به فروتنى دیده بر زمین دوخته و سر خود را به خوارى و زبونى پیش عزت تو فرود آورده و راز خویش را با تو در میان نهاد با آنکه تو بدان آگاهترى، و گناهان خویش را یکان یکان بر زبان آورده با آنکه تو شماره‏ى آن را بهتر دانى و از آن آلودگى بزرگ که دچار آن شده و تو مى‏دانى پناه به تو آورده و از آن کار زشت که به حکم تو مایه رسوائى است به زینهار تو درآمده است، گناهانى که مزه‏ى آنها به گذشت و رفت و بزه آنها برجاى ماند.


ترجمه:
اى خداى من! اگر کیفر دهى عدل تو را انکار نکند و اگر درگذرى و ببخشى فضل تو را عجیب نشمارد، چون تو پروردگار کریمى و آمرزش گناهان بزرگ از تو بزرگ ننماید.


ترجمه:
بار خدایا اینک من نزد تو آمده‏ام، فرمودى دعا کنیم اطاعت کردم. نوید اجابت دادى و گفتى که ادعونى استجب لکم» منتظر اجابت بودم.


ترجمه:
خدایا درود بر محمد و آل او فرست و چنانکه من با اقرار به گناه حضور تو آمدم تو به مغفرت مرا بپذیر، و چنانکه خود را پیش تو بر خاک مذلت افکندم تو از لغزش گناه دست مرا بگیر، و چنانکه در عقوبت من تاخیر کردى پرده‏ى خویش را بر من فرو آویز.


ترجمه:
خدایا نیت مرا در طاعت خود استوار دار و در بندگى بصیرت حکیمانه مرحمت کن و به عملى توفیق ده که پلیدى گناهان را از من بشوید، و چون خواهى جان مرا قبض کنى با دین تو و آئین پیغمبرت محمد صلى الله علیه و آله روح مرا قبض کن‏


ترجمه:
خدایا! من در این مقام از گناهان بزرگ و کوچک و بدیهاى پنهان و آشکارا و لغزشهاى کهن و نو توبه کردم. توبه‏اى که اندیشه نافرمانى را دیگر در دل راه ندهم و قصد بازگشتن به گناه نکنم.


ترجمه:
و تو در کتاب حکیم فرموده‏اى که توبه بندگان را مى‏پذیرى و از بدیها درمى‏گذرى و تائبان را دوست دارى، پس چنانکه وعده فرمودى توبه مرا بپذیر و چنانکه نوید دادى از بدیهاى من درگذر و دوستى تو مطابق پیمان تو شامل من گردد


ترجمه:
من هم با تو پیمان بستم که به کار ناپسند بازنگردم و بر عهده گرفتم که گرد عمل نکوهیده نگردم و عهد کردم از همه گناهان دورى گزینم.


ترجمه:
خدایا تو بهتر مى‏دانى من چه کرده‏ام، آنچه مى‏دانى بیامرز و مرا به قدرت تو سوى آن عمل که دوست دارى رهبرى کن.


ترجمه:
خدایا بر ذمت من از دیگران حقوقى ثابت است، پاره‏اى از آن را به یاد دارم و پاره‏اى فراموش کرده، همه پیش چشم تست و چشم تو هرگز به خواب نمى‏رود و در علم تو حاضر است و در علم تو فراموشى راه ندارد پس صاحبان حقوق را به جاى من عوض ده و بزه آن را از من ببر و بار سنگین آن را از من سبک گردان و مرا نگاهدار از اینکه مثل آن را دیگر بار مرتکب شوم.


ترجمه:
خدایا! من بر توبه پایدار نمانم مگر به عصمت تو و از گناهان باز نایستم مگر به قدرت تو، پس مرا چنانکه باید نیرو ده و با عصمتى که مانع از خطا باشد یار گردان.


ترجمه:
خدایا اگر بنده‏اى توبه کرد و تو به علم غیب دانى که توبه را خواهد شکست و به تبهکارى و گناه باز خواهدگشت من پناه به تو مى‏برم که چنان باشم، پس توبه‏ى مرا آخرین توبه قرار ده که پس از آن نیازمند توبه‏ى دیگر نباشم، توبه‏اى که گناهان گذشته را پاک کند و در آینده از گناه برکنار مانم.


ترجمه:
خدایا من از نادانى خود نزد تو پوزش طلبم و از کار زشت خود بخشایش خواهم پس به لطف خویش مرا در پناه رحمت خود گیر و به فضل خود جامه عافیت بپوشان.


ترجمه:
خدایا من از هر چه مخالف اراده‏ى تست یا ناپسندیده نزد تو، توبه مى‏کنم: از اندیشه‏هاى دل یا نگاههاى چشم و گفتار زبان توبه که هر یک از اندامهاى من از عقوبت سالم ماند و از عذاب دردناک که کاران مى‏ترسند ایمن گردد.


ترجمه:
خدایا به تنهائى من پیش تو و طپیدن دل من از ترس تو و لرزه‏ى اندام من از بیم تو رحمت آور. گناهان مرا به جائى بازداشته است در آستان تو که رسوائى آرد، اگر خاموش مانم کس از جانب من سخن نگوید و اگر خواهم شفیعى برانگیزم شایسته آن نیستم که کسى شفاعتم کند.


ترجمه:
خدایا درود بر محمد و آل او فرست و کرم تو شفیع من باشد در گناهان من، و به عفو خود از کارهاى زشت من درگذر و آن جزائى که در خور من است عقوبت تست مرا بدان پاداش مده و احسان خود را شامل حال من گردان و به پرده خود مرا بپوشان و با من آنگونه رفتار کن که بزرگى با بنده زیردست رفتار کند: این زارى نماید و آن بخشایش آرد. یا دولتمند با فقیر تهیدست: این بر سر راه آن نشسته و آن دست این گرفته از زمین برمى‏خیزاند.


ترجمه:
خدایا مرا پناهى نیست پس عزت تو پناه من باشد و شفیعى در بارگاه تو ندارم پس فضل تو مرا شفاعت کند. و گناهان مرا هراسناک ساخته پس گذشت تو مرا ایمن گرداند.


ترجمه:
اینکه بى‏پروا در حضور تو زبان گشوده‏ام نه از آنستکه از کار زشت خود بى‏خبرم یا عمل نکوهیده گذشته خود را فراموش کرده‏ام. لکن براى اینست که آسمان و اهل آسمان و زمین و ساکنان آن پشیمانى مرا که آشکارا کردم و توبه را که سنگر خود ساختم بشنوند.


ترجمه:
شاید یکى از آنان به رحمت تو بدحالى مرا دیده دلش بسوزد یا بر حال ناخوش من رقت آرد و درباره‏ى من دعائى کند که بیش از دعاى من درخور اجابت تو باشد یا شفاعت او نزد تو موثرتر از شفاعت من بود و به سبب آن از خشم تو رهائى یابم و به خشنودى تو فیروز گردم.


ترجمه:
خداوندا! اگر پشیمانى توبه است من از هر پشیمانى پشیمانترم و اگر ترک گناه بازگشت است من پیش از همه بازگشتم و اگر طلب آمرزش گناه را مى‏ریزد من از تو آمرزش مى‏خواهم‏


ترجمه:
خدایا همچنانکه به توبه امر کردى و پذیرفتن آن را وعده فرمودى و به دعا ترغیب کردى و نوید اجابت دادى پس بر محمد و آل او درود فرست و توبه مرا بپذیر و مرا از رحمت خود ناامید بازمگردان که توبه‏ى گناهکاران را قبول مى‏فرمائى و نسبت به خطاکارانى که پشیمان شده‏اند مهربانى.


ترجمه:
خدایا درود بر محمد و آل او فرست چنانکه ما را به او راه نمودى و بر محمد و آل او درود فرست چنانکه ما را به سبب او رستگار فرمودى و بر محمد و آل او درود فرست، درودى که روز رستاخیز که روز نیازمندى ما است شفیع ما باشد. تو بر هر چیز قادرى و هر کار بر تو آسان است.مشخصات

  • دانلود + ادامه مطلب (منبع اصلی)
  • کلمات کلیدی: ترجمه ,مِنْ ,اللَّهُمَّ ,خدایا ,توبه ,عَلَى ,ترجمه خدایا ,عَلَى مُحَمَّدٍ ,صَلِّ عَلَى ,إِنْ یَکُنِ ,خدایا درود ,صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ,اللَّهُ
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارشدهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

نوسازی و بازسازی رفاقت به سبک شهید پایگاه اطلاع رسانی دکتر اسماعیل واهبی کاره های هک و کسب درآمد مرکز خرید اسحاق احمدی آموزش زبان انگلیسی autobararj دعا ودعانویسی (صبی یهود) 09383512082 فتوبلاگ حسن بردال